Napisao Duško Žeželić

strašenje šumskoga blaga - vukih i medvidih i ostalih štetočin ki su se tokon zimskoga perioda spušćevali zvisokih planin va nizinu va potragi za hranun. Kakoj Grobnišćina od vavik bila poljoprivredno-stočarski kraj kadi su krave i ofce bile i značile život, moren sa sigurnošću naglasit da sej ta ritual tiranja šumskoga blaga nazad va planine izvodil tu od vajkada. Da bi se vuki i medvidi ustvari bali ovac, čoban sej obučeval va ovčju kožu i posipal pepelon i zvonil i zijal … se va nadi da će to šumsko blago osjetit strah i neće više doć blizu. …….
tako su i nastajali prvi Dondolaši, najamni radnici kih je vlastelin plaćal za posal čuvanja domaće živine. Takoj to bilo vjekovima. Va novije vrime toj bil maškarani običaj, način da se čovik zabavi i nahludi, a danas je to postal turistički proizvod i obilježje kraja od kuda dohaja.
Nesumljivo daj dondolanje postalo i potriba, aš va ovo moderno vrime ono pu judih izaziva radost i veselje, način da se pokaže poznata Grobnička gostoljubivost i temperament, da ne rečen da je ono postalo i način očuvanja identiteta izvorne Grobničke populacije.
Zato ono mora nastavit živet … 


Živeli Dondolaši i Grobnišćina

Dijelite sadržaj na;

O NAMA NA

 

Rojeni san Grobničan

I otac i mater tu su se rodili
i nono i nona su Grobničani bili
i si su puno lumpali i pili
i veliku su starost doživili

Rojeni san Dondolaš

I naši pranonići vavik su zvonili
i otac i nono su Dondolaši bili
i si su puno lomili i pili
za maškarami sakud su hodili

Kad zazvone Dondolaši
se se trese se se praši
si kantaju si tancaju
zvonci jako dondolaju

Kuda projdu Dondolaši
se se lomi se se praši
teški zvonci kreče škinu
potres trese Grobnišćinu

Kad se spuste Dondolaši
prema Riki uz Ričinu
pomest će po Fijumeri
i po Korzu su prašinu

Kad obajdu Dondolaši
se i jednu oštariju
strašit će po Grobnišćini
i po Riki mulariju

Kad zazvone Grobničani
se se trese od žestine
odvavik su Dondolaši
ponos naše Grobnišćine

Rojeni san Grobničan